Racławice ul. Rudnicka 13, 37-400, Nisko
+158412128
nisko.piw@wetgiw.gov.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

współadministratorem danych osobowych:

w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie jest Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii  (adres siedziby: ul. księdza Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno, kontakt: e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 13 43 259 23),

w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, (adres siedziby: Racławice, ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko, kontakt: e-mail: nisko.piw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 15 841 21 28) który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt
z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:

w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nisku: inspektor@ethna.pl, tel: 664085957

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

 

dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;

w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, winnych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.